لیست قیمت محصولات ای پی هایک ویژن (Hikvision IP)

 

مشاهده لیست قیمت محصولات اچ دی هایک ویژن

در صورت نیاز به مشاوره و اطلاع از تخفیفات حتما تماس بگیرید

 پارت نامبر محصولقیمت (تومان)اطلاعات کامل محصول
دوربین ها
1DS-2CD1023G0E-I2.694.000صفحه محصول
2DS-2CD1023G0-IUF4.077.000صفحه محصول
3DS-2CD2027G2-L7.104.000صفحه محصول
4DS-2CD2021G1-I4.998.000صفحه محصول
5DS-2CD2023G2-I5.994.000صفحه محصول
6DS-2CD1123G0E-I2.636.000صفحه محصول
7DS-2CD1143G0-I4.178.000صفحه محصول
8DS-2CD1143G0-IUF4.952.000صفحه محصول
9DS-2CD2125FHWD-ISCALLصفحه محصول
10DS-2CD2126G2-ISU8.154.000صفحه محصول
11DS-2CD2525FWD-ICALLصفحه محصول
12DS-2CD1323G0E-I2.959.000صفحه محصول
13DS-2CD1323G0-IUFCALLصفحه محصول
14DS-2CD2347G2-L7.891.000صفحه محصول
15DS-2CD1043G0-I3.516.000صفحه محصول
16DS-2CD2087G2-LU15.655.000صفحه محصول
17DS-2CD2043G2-I6.646.000صفحه محصول
18DS-2CD2043G2-IU7.911.000صفحه محصول
19DS-2CD2T43G2-2I6.697.000صفحه محصول
20DS-2CD2T43G2-4I7.238.000صفحه محصول
21DS-2CD1347G0-L8.165.000صفحه محصول
22DS-2CD2347G2-LU8.976.000صفحه محصول
23DS-2CD1057G0-L5.882.000صفحه محصول
24DS-2CD1353G0-I4.164.000صفحه محصول
25DS-2CD1357G0-L5.879.000صفحه محصول
26DS-2CD1153G0-I5.454.000صفحه محصول
27DS-2CD2T63G2-4I8.086.000صفحه محصول
28DS-2CD2625FWD-IZS11.021.000صفحه محصول
29DS-2CD2H25FWD-IZS13.887.000صفحه محصول
30DS-2CD1643G0-IZ8.135.000صفحه محصول
31DS-2CD2643G2-IZS12.471.000صفحه محصول
32DS-2CD1743G0-IZ9.134.000صفحه محصول
33DS-2CD2743G2-IZS13.276.000صفحه محصول
34DS-2CD2763G1-IZS14.219.000صفحه محصول
35DS-2CD2685FWD-IZSCALLصفحه محصول
36DS-2CD2786G2-IZS19.597.000صفحه محصول
37iDS-2CD6412FWD/C22.488.000صفحه محصول
38DS-2CD6332FWD-IS17.830.000صفحه محصول
39DS-2CD2955FWD-I12.638.000صفحه محصول
40DS-2CD2T85G1-I813.473.000صفحه محصول
41DS-2CD2085G1-I 11.716.000صفحه محصول
42DS-2CD2185FWD-I10.846.000صفحه محصول
43DS-2CD2685G1-IZS15.032.000صفحه محصول
44DS-2CD2785G1-IZS15.032.000صفحه محصول
45DS-2CD2T63G2-4I8.086.000صفحه محصول
47 DS-2CD2T43G2-2I7.614.000صفحه محصول
48DS-2CD2347G2-LU8.976.000صفحه محصول
49DS-2CD2327G2-L 8.111.000صفحه محصول
50DS-2CD2H25FWD-IZS13.887.000صفحه محصول
51DS-2CD2T85G1-I513,571,000صفحه محصول
52DS-2CD2083G2-I7.771.000صفحه محصول
53DS-2CD2183G2-IU7.428.000صفحه محصول
54DS-2CD2683G2-IZS13.930.000صفحه محصول
55DS-2CD2783G2-IZS13.747.000صفحه محصول
56DS-2CD2T86G2-4I12.015.000صفحه محصول
57DS-2CD2063G2-I7.280.000صفحه محصول
58DS-2CD2163G2-IU7.192.000صفحه محصول
59DS-2CD2143G2-IU6.689.000صفحه محصول
60DS-2CD2047G2-L7.773.000صفحه محصول
61DS-2CD2123G2-IU6.135.000صفحه محصول
62DS-2CD2025FHWD-I6.853.000صفحه محصول
63DS-2CD2955FWD-IS10.296.000صفحه محصول
64DS-2CD2443G0-IW6.113.000صفحه محصول
65 DS-2CD2086G2-I9.881.000صفحه محصول
66DS-2CD2123G2-IU6.135.000صفحه محصول
67DS-2CD2025FHWD-I6.835.000صفحه محصول
68DS-2CD2686G2-IZS17.837.000صفحه محصول
69DS-2CD2066G2-I7.839.000صفحه محصول
70DS-2CD2T66G2-4I9.421.000صفحه محصول
71DS-2CD2046G2-I7.076.000صفحه محصول
72DS-2CD2346G2-LU7.513.000صفحه محصول
73DS-2CD2147G28.500.000صفحه محصول
74DS-2CD2T47G2-L9.558.000صفحه محصول
دوربین مداربسته گردان
1DS-2DF5276-AE3CALLصفحه محصول
2DS-2DF5276-AELCALLصفحه محصول
3DS-2DE5220IW-AE33.866.000صفحه محصول
4DS-2DF6A236X-AELCALLصفحه محصول
5DS-2DE4225IW-DE-S622.251.000صفحه محصول
6DS-2DE4425IW-DE-T525.215.000صفحه محصول
7DS-2DE4A320IW-DECALLصفحه محصول
دستگاه ها
1DS-7604NI-K16.156.000صفحه محصول
2DS-7608NI-K16.834.000صفحه محصول
3DS-7108NI-Q1/M4.938.000صفحه محصول
4DS-7616NI-Q1CALLصفحه محصول
5DS-7608NI-Q26.180.000صفحه محصول
6DS-7616NI-Q28.981.000صفحه محصول
7DS-7716NI-Q417.810.000صفحه محصول
8DS-7716NI-Q4/16P25.514.000صفحه محصول
9DS-7616NI-K28.297.000صفحه محصول
10DS-7716NI-K421.119.000صفحه محصول
11DS-7732NI-K421.045.000صفحه محصول
12DS-7732NI-K4/16P33.431.000صفحه محصول
13IDS-7732NXI-I4/8S71.916.000صفحه محصول
14DS-9632NI-I862.632.000صفحه محصول
15IDS-9632NXI-I8/4F321.389.000صفحه محصول
16DS-7608NI-K1/8P12.619.000صفحه محصول
17DS-8664NI-I850.000.000صفحه محصول
18DS-7604NI-K1/4P8.274.000صفحه محصول
19DS-7608NI-K27.112.000صفحه محصول

 

لیست قیمت محصولات اچ دی هایک ویژن