لیست قیمت محصولات اچ دی هایک ویژن (Hikvision HD)

 

مشاهده لیست قیمت محصولات آی پی هایک ویژن

در صورت نیاز به مشاوره و اطلاع از تخفیفات حتما تماس بگیرید

 پارت نامبر محصولقیمت (تومان)اطلاعات کامل محصول
دوربین ها
1DS-2CE16D0T-EXIF1.298.000صفحه محصول
2DS-2CE16D0T-ITFS1.762.000صفحه محصول
3DS-2CE16D0T-ITPFS1.639.000صفحه محصول
4DS-2CE17D0T-IT3F2.316.000صفحه محصول
5DS-2CE17D0T-IT1F1.805.000صفحه محصول
6DS-2CE16D3T-ITF2.166.000صفحه محصول
7DS-2CE16D0T-ITPF1.120.000صفحه محصول
8DS-2CE10DF3T-FS3.407.000صفحه محصول
9DS-2CE12DF3T-FS3.833.000صفحه محصول
10DS-2CE76D0T-ITMF1.644.000صفحه محصول
11DS-2CE76D0T-ITMFS1.881.000صفحه محصول
12DS-2CE72DF3T-F2.541.000صفحه محصول
13DS-2CE70DF3T-PF2.698.000صفحه محصول
14DS-2CE76D3T-ITMF2.384.000صفحه محصول
15DS-2CE78D0T-IT3FS2.384.000صفحه محصول
16DS-2CE72DFT-FC1.052.000صفحه محصول
17DS-2CE16H0T-ITF1.947.000صفحه محصول
18DS-2CE16H0T-ITPF1.789.000صفحه محصول
19DS-2CE16H0T-ITPFS2.077.000صفحه محصول
20DS-2CE76D0T-ITPF1.125.000صفحه محصول
21DS-2CE76D0T-ITPFS1.484.000صفحه محصول
22DS-2CE76D3T-ITPF1.742.000صفحه محصول
23DS-2CE70DF0T-PF2.363.000صفحه محصول
24DS-2CE17H0T-IT3FS2.979.000صفحه محصول
25DS-2CE17H0T-IT1F2.323.000صفحه محصول
26DS-2CE10HFT-F282.463.000صفحه محصول
27DS-2CE12HFT-F282.795.000صفحه محصول
28DS-2CE76H0T-ITMFS2.429.000صفحه محصول
29DS-2CE72HFT-F283.837.000صفحه محصول
30DS-2CE78H0T-IT3F2.579.000صفحه محصول
31DS-2CE78H0T-IT1F2.386.000صفحه محصول
32DS-2CE78U8T-IT36.387.000صفحه محصول
33DS-2CE56D0T-VFIR3F3.224.000صفحه محصول
34DS-2CE16D0T-VFIR3F3.281.000صفحه محصول
35DS-2AE4225TI-D18.052.000صفحه محصول
36DS-2CE16D3T-IT3F2.224.000صفحه محصول
37DS-2CE12DF3T-F3.347.000صفحه محصول
38DS-2CE10DF0T-F3.213.000صفحه محصول
39DS-2CE76D0T-EXIPF1.339.000صفحه محصول
40DS-2CE72KF0T-FS3.740.000صفحه محصول
41DS-2CE76H0T-ITMF2.144.000صفحه محصول
42DS-2CE16H0T-ITFS2.305.000صفحه محصول
43DS-2CE17H0T-IT3F2.330.000صفحه محصول
44DS-2DE7A432IW-AEB(T5)41.217.000صفحه محصول
45DS-2CE10HFT-F3.481.000صفحه محصول
46DS-2CE12HFT4.016.000صفحه محصول
دستگاه ها
1DS-7204HUHI-K16.772.000صفحه محصول
2DS-7204HUHI-K1/P6.747.000صفحه محصول
3iDS-7204HUHI-M1/S7.472.000صفحه محصول
4iDS-7204HQHI-M1/S4.652.000صفحه محصول
5IDS-7208HQHI-M1/S7.129.000صفحه محصول
6IDS-7208HUHI-M1/S12.061.000صفحه محصول
7DS-7216HQHI-K112.180.000صفحه محصول
8DS-7316HUHI-F4/N44.727.000صفحه محصول
9DS-7116HQHI-K1CALLصفحه محصول
10DS-7216HUHI-K221.873.000صفحه محصول
11DS-7232HQHI-K226.732.000صفحه محصول
12DS-7216HGHI-K17.227.000صفحه محصول
13DS-7604NI-K16.156.000صفحه محصول
14DS-8664NI-I850.000.000صفحه محصول
15IDS-7216HUHI-M2/S22.409.000صفحه محصول
16 IDS-7232HQHI-M1/S24.831.000صفحه محصول
17DS-9632NXI-I8/S73.902.000صفحه محصول

 

 

لیست قیمت محصولات آی پی هایک ویژن