واحدپروژه مهرتجارت

 


مجموعه مهرتجارت به منظوراجرای هرچه بهتر و دقیق تر پروژه های خود ازتیم های حرفه ای , پویا و جوان و باتجربه بهره برده است .

پروژه های موفق بهره برداری شده این شرکت گواه حسن انجام کار ماست.

واحدپروژه شرکت متشکل از:

تیم نقشه کشی وطراحی مهندسی :

واحد طراحی و مهندسی شرکت شبکه گستر مهرتجارت با عنایت به مسئولیت خطیراین واحد درانجام پروژه هایی بابهره گیری

ازافرادمتخصص و با تجربه درکنارنیروی جوان به صورت کاملا حرفه ای تجهیزگردیده است که این امرطراحی و نقشه کشی پروژه های

مارا بی نقص کرده است.

واحداجرا :

 این شرکت بابهره گیری ازنیروهای جوان و متخصص دارای دانش فنی آکادمک وتجربه های کسب شده طی اجرای پروژه های

متعددصنعتی تجاری و ملی قادربه اجرای کامل پروژه هایی درضمینه پسیو و اکتیو شبکه ودوربین های مداربسته می باشد.

 واحدنظارت وکنترل کیفی :

این مجموعه با توجه به مسئولیت خطیردرانجام پروژه ها درمجموعه های بزرگ و صنعتی همچنین تجاری یک سیستم خودکنترلی دردرون

سازمان برای تضمین کیفیت انجام کار ایجادنموده است .این سیستم درهرزمان روند پیشرفت پروژه را بابرنامه اجرایی

مطابقت می دهدتا از خطا های سهوی در حین انجام پروژه جلوگیری شود.

برای مشاوره با ما تماس بگیرید.
             
 واحدپروژه مهرتجارت

برخی از پروژه های ما

 واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت                         

 واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت   

 واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت  

 واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت

 واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت

 واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت

 واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت   واحدپروژه مهرتجارت