لیست قیمت محصولات اچ ار یو ای (HRUI)

در صورت نیاز به مشاوره و اطلاع از تخفیفات حتما تماس بگیرید.

برای مشاهده محصولات برند اچ آر یو آی کلیک کنید

 پارت نامبر محصولقیمت (تومان)اطلاعات کامل محصول
1HR900-AF-42NCallصفحه محصول
2HR100-AF-42NCallصفحه محصول
3HR900-AF-82NCallصفحه محصول
4HR100-AF-82NCallصفحه محصول
5HR901-AFG-411SCallصفحه محصول
6HR900-AF-82GNCallصفحه محصول
7HR901-AFG-42SCallصفحه محصول
8HR901-AFG-82NCallصفحه محصول
9HR-SWG00160DCallصفحه محصول
10HR-SWG00240DCallصفحه محصول
11HR901-AFG-82NSCallصفحه محصول
12HR901-AF-1621GS-200Callصفحه محصول
13HR901-AF-1621GS-300Callصفحه محصول
14HR901-AF-2421GS-300Callصفحه محصول
15HR901-AF-2422GS-300Callصفحه محصول
16HR901-AFG-162S-300Callصفحه محصول
17HR901-AF-2422GS-400Callصفحه محصول
18HR901-AFG-242S-300Callصفحه محصول
19HR901-AFG-242S-400Callصفحه محصول
20HR-SW0050Callصفحه محصول
21HR-SW0080Callصفحه محصول
22HR-SWG1080Callصفحه محصول
23HR-SWG1050Callصفحه محصول
24HR-SWG2082NSCallصفحه محصول
25HR-SWG20244SCallصفحه محصول
26 HR-SWTG3424SCallصفحه محصول
27HR-SWTG342408SCallصفحه محصول
28HR-SWTG3448SCallصفحه محصول
29HR900-AF-41NCallصفحه محصول
30HR901-AXG-42NS-120Callصفحه محصول
31HR100-AF-82GNCallصفحه محصول
32HR900-AXG-80N-120Callصفحه محصول
33HR901-AF-821GNSCallصفحه محصول
34HR-AFGM-82NSCallصفحه محصول
35HR-AFGM-1622S-300Callصفحه محصول
36HR-AFGM-2444S-400Callصفحه محصول
37HR-AFGM-SWTG342408S-400Callصفحه محصول
38HR901-AXG-411NS-120Callصفحه محصول
39HR100-AF-8L2GNCallصفحه محصول
40HR500-AF-42Callصفحه محصول
41HR500-AFG-411SCallصفحه محصول
42HR600-AFG-42SCallصفحه محصول
43HR600-AFGM-42SCallصفحه محصول
44HR600-AFGM-82SCallصفحه محصول