لیست قیمت محصولات آی پی TIANDY

در صورت نیاز به مشاوره و اطلاع از تخفیفات حتما تماس بگیرید

 پارت نامبر محصولقیمت (تومان)اطلاعات کامل محصول
دوربین ها
1TC-C32GN
Spec I5/E/Y/C/4mm/V4.0
1.179.000صفحه محصول
2TC-C32HN
Spec I3/E/Y/C/2.8mm/V4.0
1.179.000صفحه محصول
3TC-C33WN
Spec:I5/E/Y/4mm
1.871.000صفحه محصول
4TC-C33XN
Spec:I3/E/Y/2.8mm
1.871.000صفحه محصول
5TC-C34GS Spec
I5/E/Y/C/4mm/V4.0
1.907.000صفحه محصول
6TC-C34HS
Spec I3/E/Y/C/2.8mm/V4.0
1.907.000صفحه محصول
7TC-C32WP Spec W/E/Y/4mm2.086.000صفحه محصول
8TC-C32WP Spec:I5/E/M/Y/4mm2.698.000صفحه محصول
9TC-C34KS
Spec:I3/E/Y/2.8mm
2.734.000صفحه محصول
10TC-C32WS
Spec:I5/E/Y/M/4mm
3.165.000صفحه محصول
11TC-C34WS
Spec:I5/E/Y/M
2.950.000صفحه محصول
12TC-C34WP
Spec W/E/Y/M/4mm/V4.0
3.165.000صفحه محصول
13TC-C34XP
Spec:W/E/Y/M/2.8mm/V4.0
3.165.000صفحه محصول
14TC-C35US
Spec:I8/A/E/Y/M/2.8- 12mm
4.172.000صفحه محصول
15TC-C38KS
Spec:I3/E/Y/2.8mm
4.388.000صفحه محصول
16TC-C38WS
Spec:I5/E/Y/M//4mm
4.388.000صفحه محصول
17TC-C35TS
Spec:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5mm
7.013.000صفحه محصول
18TC-C38JS Spec:I5/E/M/N/4mm6.762.000صفحه محصول
19TC-H324S
Spec:25X/I/E
16.472.000صفحه محصول
21TC-H326S Spec: 33X/I/E23.737.000صفحه محصول
21TC-H326S Spec: 33X/I/E++/A29.563.000صفحه محصول
22TC-C32XP
Spec W/E/Y/2.8mm
2.086.000صفحه محصول
دستگاه ها
1TC-R3105 Spec: I/B/L1.426.000صفحه محصول
2TC-R3105 Spec:I/B2.425.000صفحه محصول
3TC-R3110 Spec:I/B2.760.000صفحه محصول
4TC-R3120 Spec:I/B3.506.000صفحه محصول
5TC-R3220 Spec:I/B/K 5.781.000صفحه محصول
6TC-R3240 Spec:I/B/N/H9.250.000صفحه محصول