میزان اهمیت Gauge در کابل شبکه

-
مهر تجارت بام


آخرین تغییرات:1396/02/13

بررسی اهمیت Gauge در کیفیت انتقال داده در کابل های شبکه و بررسی تفاوت کابل های 23AWG و 24AWG
میزان اهمیت Gauge در کابل شبکه


بررسی اهمیت Gauge در کیفیت انتقال داده در کابل های شبکه و بررسی تفاوت کابل های 23AWG و 24AWG
پیش از بررسی و درک میزان اهمیت Gauge در کابل های شبکه لازم است که در مورد نحوه عملکرد کابل شبکه و شرایط کارکردی آن درک لازم را به دست آوریم. کابل شبکه از طریق انتقال الکترون ها در بخش رسانای خود عمل می نماید، جهت درک این موضوع می توان یک لوله آب و جریان آب داخل آن را در نظر گرفت، هرچقدر که قطر لوله بیشتر باشد توانایی انتقال جریان آب لوله بیشته خواهد بود، در این صورت می توان بیان نمود که انتقال آب بیشتر به معنی سرعت انتقال آب بیشتر می باشد.


در یک کابل شبکه بدون در نظر گرفتن کیفیت مواد ساخت کابل، هر چقدر که کابل نازک تر باشد شدت جریان الکترون ها در آن ضعیف تر خواهد بود، استفاده از یک کابل شبکه نازک می تواند باعث کاهش میزان جریان الکترون ها و افزایش حرارت تولید شده در آن شود در حالی که کابل دارای قطر بیشتر می تواند جریان الکترون های بیشتری را هدایت نماید.
AWG
در یک کابل شبکه بدون در نظر گرفتن کیفیت مواد ساخت کابل، هر چقدر که کابل نازک تر باشد شدت جریان الکترون ها در آن ضعیف تر خواهد بود، استفاده از یک کابل شبکه نازک می تواند باعث کاهش میزان جریان الکترون ها و افزایش حرارت تولید شده در آن شود در حالی که کابل دارای قطر بیشتر می تواند جریان الکترون های بیشتری را هدایت نماید.


Gauge در یک کابل شبکه میزان ضخامت بخش رسانای کابل را مشخص می نماید، در یک کابل 23 AWG ضخامت بخش رسانای کابل برابر 0.57mm می باشد در حالی که این میزان در یک کابل 24 AWG برابر 0.52mm است. توجه نمایید که هر چقدر عدد Gauge کمتر باشد ضخامت کابل بیشتر است بدین معنی که میزان عدد Gauge و ضخامت کابل رابطه معکوس دارند.


جهت افزایش رسانایی کابل شبکه و انتقال بهتر الکترون ها در آن بایستی ضخامت بخش رسانای کابل را افزایش داد، با افزایش ضخامت بخش رسانای کابل میزان مقاومت کاهش یافته و شدت و کیفیت انتقال الکترون ها افزایش می یابد.


البته بایستی در نظر داشت که Gauge در کابل شبکه به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده کیفیت و توانایی انتقال الکترون ها در نظر گرفته نمی شود، چرا که به عنوان مثال جنس متریال ساخت کابل و میزان پیچش و در هم تنیدگی زوج سیم ها در کابل شبکه دارای اهمیت بسیاری در جهت تعیین کیفیت و توانایی انتقال الکترون ها می باشد.


بایستی اشاره شود که یک کابل شبکه 24 AWG دارای متریال ساخت مناسب با میزان پیچش خوب زوج سیم ها می تواند عملکرد لازم را در انتقال الکترون ها فراهم کند. البته جهت اطمینان بهتر است که از کابل های 23 AWG به جای کابل شبکه 24 AWG استفاده کنید.